Regulamin

Regulamin
OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA
 
 • Organizatorem wycieczek jest Biuro Turystyczne "Zielona Dolina" z siedzibą w Karpaczu przy ul. Konstytucji 3go Maja 35a.
 • Właścicielem biura jest firma Izbica Rafał Tyblewski ul. Ko?ściuszki 38 Karpacz NIP 611-249-29-80. Biuro działa zgodnie z Ustawą o Usługach Turystycznych z dnia 29.08.1997r. wraz z jej późniejszymi zmianami.
 • Biuro posiada wpis do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych województwa dolnośląskiego pod numerem 549 oraz gwarancję ubezpieczeniową udzieloną przez SIGNAL IDUNA nr M 256357.
 • W ramach ceny jednodniowych wycieczek biuro gwarantuje: transport autokarem klasy turystycznej, opiekę pilota-przewodnika, na wycieczkach zagranicznych ubezpieczenie od kosztów leczenia za granicą i NNW.
 • Biuro ubezpiecza uczestników wycieczki w Sigal Iduna Ubezpieczenia z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 31.  Umowa i warunki ogólne ubezpieczenia są do wglądu w siedzibie biura podróży przez Klienta. Klient może dodatkowo ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji z wycieczki.
 • Szczegółowy program, koszt, czas trwania wycieczki oraz ceny biletów wstępu podane są w ofercie biura. Cena wycieczki nie obejmuje biletów wstępów. Bilety wstępu uczestnicy opłacają we własnym zakresie.
 • Uczestnik wycieczki zobowiązany jest do wniesienia opłaty za wycieczkę 100% całej kwoty. Kupowanie wycieczek odbywa się bezpośrednio w naszym biurze lub drogą elektroniczną korzystając z panelu zakupowego na stronie www.btzielonadolina.pl. Korzystając z zakupu drogą elektroniczną klienci korzystają z przelewu tradycyjnego lub poprzez przelewy 24. Po zakupieniu biletów nie ma możliwości rezygnacji z udziału w wycieczce. Brak uczestnictwa powinien być zgłoszony telefonicznie lub mailowo nie skutkuje zwrotem kosztów zakupu.
 • Reklamacje dotyczące udziału w imprezie turystycznej są przyjmowane w trakcie trwania imprezy przez przewodnika. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji uczestnikowi przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie do organizatora w ciągu 14 dni od daty zakończenia imprezy turystycznej. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 30 dni od zgłoszenia.
 • Biuro Turystyczne Zielona Dolina dokłada wszelkich starań dla poszanowania prywatności. Przetwarzanie danych osobowych odbywa sia na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 197 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych uczestników wycieczek jest BT Zielona Dolina.
 • Udostępnienie danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy, w celu realizacji przepisów prawa.
 • Dane osobowe zgromadzone przez BT Zielona Dolina mogą być udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądania na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki jeżeli nie zostanie sprzedanych co najmniej 75% miejsc w zaplanowanym terminie wycieczki. O odwołaniu wycieczki Klient będzie poinformowany pisemnie poprzez SMS-a lub telefonicznie w terminie nie krótszym niż dzień przed imprezą oraz otrzyma ofertę zamiany terminu wycieczki na inny. Brak akceptacji przez Klienta innego terminu powoduje niezwłoczną wypłatę wpłaconej kwoty.
 • Uczestnicy wycieczki powinni posiadać dokument tożsamości. Uczestnicy wycieczek zagranicznych powinni posiadać ważny paszport lub dowód osobisty (dotyczy również dzieci).
 • W sytuacjach wyjątkowych, np. odłączenie się od grupy w czasie wycieczki, uczestnik powinien natychmiast skontaktować się z przewodnikiem lub organizatorem telefonicznie. Jeżeli uczestnik wycieczki odłączy się od grupy i nie ma z nim kontaktu telefonicznego przewodnik kontynuuje program zwiedzania a uczestnik powinien dołączyć do grupy lub wrócić na własny koszt do miejsca zamieszkania. W przypadku wystąpienia sił wyższych uniemożliwiających kontynuowanie wycieczki lub zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu uczestników wycieczki, organizator zastrzega sobie prawo do korekty trasy i programu wycieczki, lub jej odwołania.
 • Uczestnik został zapoznany z informacjami dotyczącymi przepisów paszportowych, wizowych, celnych oraz zdrowotnych kraju docelowego. Uczestnik odpowiedzialny jest za dotrzymanie tych postanowień i jego obciążają ewentualne niedogodności wynikające z niezastosowania się do ww. postanowień.
 • Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dokumenty niezbędne do udziału w imprezie oraz dokonywania określonych w Umowie wpłat na Imprezę, pod rygorem zerwania umowy.
 • W czasie trwania imprezy Uczestnik jest zobowiązany stosować się do wskazówek pilota- przewodnika imprezy. Biuro zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z winy Uczestnika w trybie natychmiastowym w trakcie jej realizacji, jeżeli Uczestnik rażąco utrudnia sprawne lub planowe realizowanie programu imprezy . Wszelkie koszty związane z rozwiązaniem umowy w takim przypadku ponosi Klient, natomiast kwoty wpłacone z tytułu uczestnictwa w imprezie na rzecz Biura nie podlegają zwrotowi. W przypadku osób niepełnoletnich rażąco utrudniających sprawne i planowe realizowanie programu, odpowiedzialni są prawni opiekunowie, którzy są zobowiązani w trybie natychmiastowym doprowadzić do umożliwienia realizacji imprezy.
 • Biuro nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w pełni wykorzystane przez Klienta z przyczyn leżących po stronie uczestnika- Klienta, np. rezygnacja z części lub całości programu, rażącego spóźnienia się na miejsce zbiórki, skrócenia pobytu z własnej woli uczestnika itp.
 • Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone z własnej winy (przez siebie) szkody, za które mają obowiązek zapłacić w miejscu jej powstania (np. autokar) z własnych środków. Za osoby niepełnoletnie odpowiadają prawni opiekunowie.

Życzymy miłych wspomnień z naszych wycieczek !!!

 
design by : LEMONPIXEL.pl